fbpx

Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisu kohta. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muuhulgas inimese terviseandmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. CitoMed OÜ töötleb isikuandmeid – sealhulgas terviseandmeid – eriarstiabi, koduõendusteenuse ning meditsiinilise saatja teenuse osutamiseks.

Töötleme isikuandmeid, kui:

  1. kasutate meie tervishoiuteenuseid – töötleme Teie isikuandmeid, aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;
  2. patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
  3. Teie lähedane kasutab meie tervishoiuteenuseid – töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, nimi), et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile, kui patsiendi lähedasele, patsiendi terviseseisundit kajastavad andmed.
   NB! Seda vaid juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
  4. soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame Teie või selleks Teie nõusolekul taotluse esitanud inimese isikuandmeid (isikukood, nimi, kontaktandmed);
  5. saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja vastavale asutusele ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;
  6. esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie ettevõtte veebilehel ja siseveebis;
  7. kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.
   Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid;
  8. osalete meie pakutud koolitustel – töötleme Teie andmeid (nimi, kontaktandmed, ametikoht) korraldusliku teabe edastamiseks, nõusoleku küsimiseks, koolitusel osalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseks ja edastamiseks ning koolituste kohta infokirjade saatmiseks.
   Rohkem teavet e-posti aadressilt: koolitused@citomed.ee;
  9. külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega.
   Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal veebilehte arendada. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised.

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

 

ANDMETE EDASTAMINE

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu).

 

KIRJAVAHETUS

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse ettevõtte dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, sest kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada ettevõttele teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid omandada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jt).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul kolm aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

 

ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMINE

Kui meie ettevõttes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt peatada ja edasised rikkumised ära hoida.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest Teid koheselt. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikud ettevaatusabinõud tekkinud olukorra leevendamiseks.

 

ENDA KOHTA KÄIVATE ANDMETEGA TUTVUMINE

Teil on õigus:

  1. tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
  2. taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
  3. nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist;
  4. taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
  5. esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotlus saata postiga aadressile Laki tn14a/2-305, Tallinn 10621 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: info@citomed.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektroonselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 2. kahjustada riiklikku julgeolekut;
 3. takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Juhul kui Teil on kahtlusi meie ettevõtte tervishoiutöötaja tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise tervishoiutöötaja poole teisese arvamuse saamiseks.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie ettevõtte andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil: andmekaitse@citomed.ee.

 

ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKTANDMED

Juhul, kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ettevõtte andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress: info@aki.ee).

CitoMed OÜ töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada Teie turvalisus ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.